VEREJNÉ KORČUĽOVANIE A BRÚSENIE KORČÚL

27.10. nedeľa o 14:00 hod. do 16.00 hod. 

03.11. nedeľa o 14:00 hod. do 16:00 hod.

 

Vstupné - 2 € korčuliari

              - 0,50 € nekorčuliari

              - 3 € brúsenie korčúľ

Deti do 15 rokov vstup zdarma

Verejné korčuľovanie bude bývať každú nedeľu. Sledujte pravideľne rozpis ľadu, nakoľko sa môžu časy meniť vzhľadom na termíny zápasov. 

Tešíme sa na Vás!

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

 

• Dodržiavajte pokyny usporiadateľov a zamestnancov prevádzkovateľa

• Dodržiavajte prevádzkovú dobu

• Vstup na verejné korčuľovanie je povolený len s platnou vstupenkou

• Počas úpravy ľadu je vstup na ľadovú plochu zakázaný

• Zákaz konzumovania jedál a nápojov na ľadovej ploche

• Zákaz fajčenia na ľadovej ploche a v jej okolí

• Zákaz vstupu do technologického zázemia ľadovej plochy

• Zákaz manipulácie so strojnými a elektrickými zariadeniami ľadovej plochy

• Zákaz vstupu so psom

• Zákaz skákať cez mantinel

• Vstup na ľadovú plochu je povolený len v korčuliach

• Pohyb v korčuliach mimo ľadovej plochy je povolený len po gumovej podlahe, z dôvodu zachovania čistoty ľadovej plochy

• Každý návštevník sa zúčastňuje verejného korčuľovania na vlastnú zodpovednosť, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a poranenia spôsobené nedodržiavaním tohto prevádzkového poriadku

• Upozorňujeme návštevníkom, aby si vo vlastnom záujme dávali pozor na svoje veci. Za odložené veci neručíme!

• Pri verejnom korčuľovaní je na ľadovej ploche povolené korčuľovať len v jednotnom smere, primeranou rýchlosťou a tak aby ste svojím správaním neohrozovali ostatných zúčastnených na ľadovej ploche

• Odporúčame nosiť prilbu a chrániče ako prevenciu pred prípadným zranením spôsobeným pádom alebo zrážkou

• Deti do 6 rokov len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov

• Počas verejného korčuľovania je zakázané používať hokejky, puky a pod

• Pre dodatočné informácie kontaktujte usporiadateľskú službu

 

 V Dubnici nad Váhom dňa 1.10.2019

 

Vstupom na klzisko automaticky súhlasíte s prevádzkovým poriadkom a jeho znením. V prípade nedodržiavania prevádzkového poriadku môže byť návštevník vykázaný z areálu ľadovej plochy bez možnosti vrátenia vstupného